تور تبریز ایروان
مدارک مورد نیاز
اعتبار پاسپورت 6 ماه
توضیح تور
تور ایروان ویژه نوروز 1403(28 اسفند - 3-7 فروردین)


FlightDate 2024.Mar.18 تاریخ پرواز 02.12.28

Cabin(VIP) رفت 2024.Mar.18 ساعت18:00
Cabin(VIP) برگشت 2024.Mar.23 ساعت11:00
4 شب
FlightDate 2024.Mar.22 تاریخ پرواز 03.01.03

Cabin(VIP) رفت 2024.Mar.22 ساعت18:00
Cabin(VIP) برگشت 2024.Mar.27 ساعت11:00
4 شب
FlightDate 2024.Mar.26 تاریخ پرواز 03.01.07

Cabin(VIP) رفت 2024.Mar.26 ساعت18:00
Cabin(VIP) برگشت 2024.Mar.31 ساعت11:00
4 شب